คณะ นิติวิทยาศาสตร

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท นิติวิทยาศาสตร์ คณะสห .... คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน .... โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ .... นิติวิทยาศาสตร์ 2 เพื่อการสืบสวนสอบสวน : วัตถุพยาน การตรวจพิสูจน์บท ...